Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Hộp đấu dây 30 đôi

Hộp đấu dây 30 đôi

Giá bán: Liên hệ

Hộp đấu dây điện thoại 10 đôi: H150 x W100 x D50

 - Vỏ hộp 30 đôi: 01 cái

 - Đế innox 30 đôi: 01 cái

 - Thanh KH23: 03 cái (phiến đấu dây 10 đôi)

 - Phụ kiện: 01 bộ

Thông tin chi tiết

Phân phối hộp tập điểm: Hộp tập điểm 10 đôi, hộp nối dây 10 đôi, hộp đấu nối 10 đôi, hộp cáp điện thoại 10 đôi, IDF 10 đôi, MDF 10 đôi, Hộp tập điểm 20 đôi, hộp nối dây 20 đôi, hộp đấu nối 20 đôi, hộp cáp điện thoại 20 đôi, IDF 20 đôi, MDF 20 đôi, Hộp tập điểm 30 đôi, hộp nối dây 30 đôi, hộp đấu nối 30 đôi, hộp cáp điện thoại 30 đôi, IDF 30 đôi, MDF 30 đôi, Hộp tập điểm 40 đôi, hộp nối dây 40 đôi, hộp đấu nối 40 đôi, hộp cáp điện thoại 40 đôi, IDF 40 đôi, MDF 40 đôi, Hộp tập điểm 50 đôi, hộp nối dây 50 đôi, hộp đấu nối 50 đôi, hộp cáp điện thoại 50 đôi, IDF 50 đôi, MDF 50 đôi, Hộp tập điểm 60 đôi, hộp nối dây 60 đôi, hộp đấu nối 60 đôi, hộp cáp điện thoại 60 đôi, IDF 60 đôi, MDF 60 đôi, Hộp tập điểm 70 đôi, hộp nối dây 70 đôi, hộp đấu nối 70 đôi, hộp cáp điện thoại 70 đôi, IDF 70 đôi, MDF 70 đôi, Hộp tập điểm 80 đôi, hộp nối dây 80 đôi, hộp đấu nối 80 đôi, hộp cáp điện thoại 80 đôi, IDF 80 đôi, MDF 80 đôi, Hộp tập điểm 90 đôi, hộp nối dây 90 đôi, hộp đấu nối 90 đôi, hộp cáp điện thoại 90 đôi, IDF 90 đôi, MDF 90 đôi, Hộp tập điểm 100 đôi, hộp nối dây 100 đôi, hộp đấu nối 100 đôi, hộp cáp điện thoại 100 đôi, IDF 100 đôi, MDF 100 đôi, Hộp tập điểm 110 đôi, hộp nối dây 110 đôi, hộp đấu nối 110 đôi, hộp cáp điện thoại 110 đôi, IDF 101 đôi, MDF 101 đôi, Hộp tập điểm 120 đôi, hộp nối dây 120 đôi, hộp đấu nối 120 đôi, hộp cáp điện thoại 120 đôi, IDF 120 đôi, MDF 120 đôi, Hộp tập điểm 130 đôi, hộp nối dây 130 đôi, hộp đấu nối 130 đôi, hộp cáp điện thoại 130 đôi, IDF 130 đôi, MDF 130 đôi, Hộp tập điểm 140 đôi, hộp nối dây 140 đôi, hộp đấu nối 140 đôi, hộp cáp điện thoại 140 đôi, IDF 140 đôi, MDF 140 đôi, Hộp tập điểm 150 đôi, hộp nối dây 150 đôi, hộp đấu nối 150 đôi, hộp cáp điện thoại 150 đôi, IDF 150 đôi, MDF 150 đôi, Hộp tập điểm 160 đôi, hộp nối dây 160 đôi, hộp đấu nối 160 đôi, hộp cáp điện thoại 160 đôi, IDF 160 đôi, MDF 160 đôi, Hộp tập điểm 170 đôi, hộp nối dây 170 đôi, hộp đấu nối 170 đôi, hộp cáp điện thoại 170 đôi, IDF 170 đôi, MDF 170 đôi, Hộp tập điểm 180 đôi, hộp nối dây 180 đôi, hộp đấu nối 180 đôi, hộp cáp điện thoại 180 đôi, IDF 180 đôi, MDF 180 đôi, Hộp tập điểm 190 đôi, hộp nối dây 190 đôi, hộp đấu nối 190 đôi, hộp cáp điện thoại 190 đôi, IDF 10 đôi, MDF 190 đôi, Hộp tập điểm 200 đôi, hộp nối dây 200 đôi, hộp đấu nối 200 đôi, hộp cáp điện thoại 200 đôi, IDF 10 đôi, MDF 200 đôi,